نگار گنجی

نگار گنجی

سابقه 12 سال آموزش

Cambridge CELTA - Certified Teacher Trainer - MA in TEFL

استاد گنجی با بیش از 12 سال سابقه آموزش از مدرسین با دانش آپادانا و همچنین عضو تیم تربیت مدرس آپادانا می باشد.
حوزه تخصصی وی آموزش به کودکان بوده و بهمین جهت مدرسین دوره های تربیت مدرس کودکان از تجربیات فراوان ایشان نهایت استفاده را می برند.
سابقه مدیریت دپارتمان زبان موسسات مختلف و مدارس نیز جزو رزومه شغلی ایشان می باشد.