تربیت مدرس

دپارتمان تربیت مدرس آپادانا از فعالترین دپارتمانهای این مجموعه در سالهای اخیر بوده است.
تیم تخصصی متبحر و توانمند تربیت مدرس آپادانا دوره های تربیت مدرس بسیاری را در تهران و همینطور شهرهای دیگر ایران برگزار نموده و گروه های پشتیبانی مدرسین تربیت شده توسط این تیم نیز همچنان پشتیبانی می شوند.